Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vastgoed Auctions, onderdeel van PRO DEO Makelaar B.V., statutair gevestigd te Oss (KvK nummer 17256249) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen.

Artikel 1; Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Bieder: een geregistreerde Deelnemer die een Bod uitbrengt op een Object;

Bieding: het uitbrengen van een Bod op een Object;

Biedproces: de tijd waarbinnen een Bod geplaatst kan worden op een Object dat is aangeboden op de Internetveiling;

Bod: elk door een Deelnemer geboden bedrag;

Copyrightverklaring: de copyrightverklaring van Vastgoed-Auctions.nl en andere rechthebbenden;

Deelnemer: degene, of diens gemachtigde, die deelneemt aan de Internetveiling;

Gebruiker: degene die zich op de Website bevindt;

Gunning: beoordeling en besluit van de Verkoper of- en tegen welk bedrag en/of voorwaarden hij bereidt is het Object te verkopen en aan wie;

Internetbiedsysteem: tool die Bieders in staat stelt een Bieding te plaatsen op de Internetveiling;

Internetveiling: onlineveiling via internet waarbij onroerend goed gekocht/verkocht wordt;

Koopovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt een Object te geven en de andere om daarvoor een geldbedrag te betalen;

Koper: een van de partijen waarmee de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, en wel degene die het geldbedrag dient te betalen;

Object: object waarop geboden wordt;

Privacyverklaring: de privacyverklaring van Vastgoed Auctions;

Registreren: het voorafgaand aan het Biedproces vastleggen van de (rechts-)persoonsgegevens, inclusief diens geldige legitimatiebewijs, van degene die wil deelnemen aan de Internetveiling;

Vanaf-Prijs: het laagst mogelijk te plaatsen Bod op een Object;

Vastgoed Auctions: de Website van Vastgoed Auctions die de Internetveiling faciliteert;

Veilingkosten: kosten voor het gebruikmaken van het Internetbiedsysteem van Vastgoed Auctions;

Veilingnotaris: de notaris waar de juridische leveringen van de Objecten plaats zullen vinden;

Veilingvoorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op betreffende Internetveiling;

Verkopende partij: degenen in wier opdracht een Object wordt verkocht;

Verkoper: degene in wiens/wier opdracht een Object wordt verkocht;

Website: de website Vastgoed Auctions.

Artikel 2; Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door Vastgoed Auctions gefaciliteerde Internetveiling en zijn bestemd voor Gebruiker, Koper en Verkoper. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen er op een Internetveiling specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing zijn die op de Website staan vermeld. In geval van strijdigheid tussen bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en bepalingen in de Veilingvoorwaarden, prevaleert hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, voor zover het de registratie of het gebruik van de Website betreft.

2.2 Door deel te nemen aan een Internetveiling verklaren zowel de Verkopers, Kopers als de Deelnemers akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze regels en voorwaarden en bevestigt hij/zij bekend te zijn met de inhoud van deze regels en voorwaarden. Tevens bevestigt hij/zij akkoord te gaan en bekend te zijn met de inhoud van de Privacyverklaring.

2.3 Door registratie op de Website bevestigt de Gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze regels en voorwaarden en bevestigt hij/zij bekend te zijn met de inhoud van deze regels en voorwaarden. Tevens bevestigt de Gebruiker akkoord te gaan en bekend te zijn met de inhoud van de Privacyverklaring.

2.4 Wanneer deze regels en voorwaarden worden gewijzigd, zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment van inwerkingtreden van toepassing op de Biedprocessen, het Registreren en alle daarmee verband houdende handelingen.

Artikel 3; Organisatie

3.1 Vastgoed Auctions tracht via het aanbieden van een Internetbiedsysteem slechts te bemiddelen in het vaststellen van een verkoopprijs voor een Object tussen de Verkoper en Deelnemers.

3.2 Vastgoed Auctions is gerechtigd een Internetveiling op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Artikel 4; Voorafgaand aan het biedproces

4.1 Voorafgaand aan het Biedproces dient de Gebruiker zich te Registreren op de Website.

4.2 De Verkopende partij zal voorafgaand aan het Biedproces tenminste één moment organiseren waarbij de Gebruiker het Object kan bezichtigen. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, liggen de risico’s van de koop volledig bij de Gebruiker.

Artikel 5; Biedproces

5.1 Door zich op de Website te Registreren als Bieder verklaart de Deelnemer teken, en beslissingsbevoegd te zijn.

5.2 De Bieder en Koper zijn verplicht zich tegenover Vastgoed Auctions te identificeren en alle informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen ingevolge de Internetveiling kan worden voldaan. Zij geeft door het uitbrengen van het Bod volmacht aan Vastgoed Auctions, waar nodig, die informatie in te winnen.

5.3 De gebruikersnaam en het wachtwoord van een Deelnemer aan de Internetveiling mag alleen door de desbetreffende Deelnemer persoonlijk of diens geregistreerde gemachtigde worden gebruikt.

5.4 De Internetveiling loopt gedurende een vooraf bepaalde periode en wordt telkenmale verlengd totdat een Object verkocht is of van de Internetveiling wordt teruggetrokken door de Verkopende partij.

5.5 De Internetveiling is een veiling per opbod. Wanneer er 15 minuten voor de eindtijd nog een bod binnen komt, wordt de veiling met 15 minuten verlengd.

5.6 Een Bod op een particuliere koopwoning kan onder voorbehoud gedaan worden (bijvoorbeeld onder voorbehoud van financiering). Het voorbehoud kan bij het Bod vermeld worden.

5.7 Indien de Bieder een particuliere Koper is, gelden de 3 dagen wettelijke bedenktijd na het ondertekenen van de Koopovereenkomst. Indien de Bieder een rechtspersoon is, dan wel een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat ieder geplaatst bod, onherroepelijk is.

5.8 Vastgoed Auctions behoudt zich het recht voor om een Gebruiker voor onbepaalde tijd de toegang tot de registratie en/of het plaatsen van een Bod te ontzeggen.

Artikel 6; Veilingkosten

6.1 De Veilingkosten van een Object komen, indien een Koopovereenkomst tot stand komt tussen de Koper en de Verkopende partij, voor rekening van de Koper. Deze Veilingkosten worden bij het Biedproces weergegeven.

6.2 De Veilingkosten komen op het Bod, Koper betaalt aan Verkoper het Bod inclusief de Veilingkosten.

6.3 Verkoper is deze door Koper aan hem/haar betaalde Veilingkosten verschuldigd aan Vastgoed Auctions en dient deze uiterlijk te voldoen bij de notariële overdracht van het Object.

6.4 Verkoper geeft toestemming de Veilingkosten door de notaris te laten verrekenen ten tijde van de overdracht van het Object.

6.5 Indien er geen Koopovereenkomst tussen de Koper en de Verkopende partij tot stand komt, doordat er bijvoorbeeld geen Bod is geplaatst binnen de vooraf bepaalde periode, zal de Internetveiling telkenmale kosteloos worden verlengd totdat een Object verkocht is. In het geval dat de Verkopende partij een Object uit de Internetveiling terugtrekt of een Object verkoopt op een andere wijze dan via Vastgoed Auctions, zal Verkoper een bedrag van € 495,- incl. btw aan verkoopkosten aan Vastgoed Auctions voldoen.

6.6 Een Koper dient bij de koop van een bestaand Object rekening te houden met de kosten koper, waaronder de overdrachtsbelasting, kosten leveringsakte, en eventuele financieringskosten.

Artikel 7; Verplichtingen Verkoper

7.1 De Verkoper verklaart dat hij/zij bevoegd is tot verkoop en levering van een Object.

7.2 Verkopende partij is verplicht Vastgoed Auctions in kennis te stellen wanneer een Object verkocht is of uit de verkoop is gehaald.

7.3 De Verkopende partij is verplicht bij het tot stand komen van een Koopovereenkomst, Vastgoed Auctions hiervan een kopie te doen toekomen, zodat Vastgoed Auctions de door Koper betaalde Veilingkosten bij Verkoper in rekening kan brengen.

7.4 De Verkopende partij is verplicht in de bijzondere verkoopvoorwaarden te verklaren of ter zake van de levering krachtens de wet, omzetbelasting verschuldigd is.

7.5 Alle informatie over een Object kan worden ingewonnen bij de Verkopende partij. Vastgoed Auctions kan - omdat zij niet is betrokken bij het opstellen van deze informatie - niet aansprakelijk gesteld worden wanneer (achteraf) blijkt dat deze informatie onjuist en/of onvolledig is.

7.6 Een Object dient te allen tijde aangeboden te worden met ten minste drie recente foto’s en een uitgebreide actuele omschrijving.

Artikel 8; Verplichtingen Koper:

8.1 De Koper dient zich uiterlijk voor de gunning aan Vastgoed Auctions te identificeren.

8.2 De Koper verklaart akkoord te gaan met een overdracht/levering van het Object bij de door Vastgoed Auctions aangewezen Veilingnotaris.

Artikel 9; Verplichtingen Deelnemer:

9.1 De Verkoper kan en mag een Object onder bepaalde voorwaarden aanbieden. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om hierover informatie in te winnen bij de Verkopende partij.

9.2 Door zich aan te melden voor deelname aan het Biedproces verklaart Deelnemer teken- en beslissingsbevoegd te zijn.

Artikel 10; Gunning

10.1 De Verkopende partij kan besluiten de Internetveiling niet door te laten gaan of eerder te beëindigen.

10.2 De Verkopende partij heeft de mogelijkheid om – zonder enige verplichting naar de aangemelde Deelnemers van de betreffende Internetveiling – een Object te verkopen aan een Koper van zijn/haar keuze. Verkoper heeft derhalve geen gunningsplicht.

10.3 De Verkopende partij neemt na afloop van het Biedproces zo snel mogelijk contact op met degene, aan wie een Object wordt gegund, om te komen tot het opstellen en ondertekenen van de Koopovereenkomst.

Artikel 11; Aansprakelijkheid

11.1 Vastgoed Auctions sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade van welke aard ook die een Deelnemer mogelijk lijdt of zal lijden als gevolg van de deelname aan de Internetveiling en/of het gebruik van; a. de website van Vastgoed Auctions, en/of b. enige andere door Vastgoed Auctions aangeboden diensten, en/of c. de door Vastgoed Auctions verstrekte informatie.

11.2 Vastgoed Auctions is niet aansprakelijk voor schade die een Deelnemer aan een Internetveiling lijdt of zal lijden als gevolg van enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van Vastgoed-Auctions.nl als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van Vastgoed Auctions, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden.

11.3 Vastgoed Auctions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van en de publicatie op haar eigen website en andere websites waar de Objecten op gepubliceerd worden.

11.4 Vastgoed Auctions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die een Deelnemer aan een Internetveiling lijdt of zal lijden als de Verkoper weigert een Koopovereenkomst met hem/haar te ondertekenen of een gesloten Koopovereenkomst (onverhoopt) niet nakomt.

11.5 Een Deelnemer aan een Internetveiling doet onherroepelijk afstand van alle vorderingen, hoegenaamd ook, die hij op Vastgoed Auctions heeft of zal verkrijgen in verband met schade of aansprakelijkheid zoals eerder is omschreven.

Artikel 12; Verwerking persoonsgegevens

12.1 Vastgoed Auctions heeft het recht de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens en de door hem gedane Biedingen bekend te maken aan de Verkopende partij.

Artikel 13; Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Een Gebruiker dient de intellectuele eigendomsrechten van Vastgoed Auctions en/of van andere rechthebbenden te respecteren overeenkomstig het bepaalde in de Copyrightverklaring. Een Gebruiker dient steeds bij een bezoek aan de Website de laatste wijzigingen van de Copyrightverklaring te raadplegen.

Artikel 14; Toepasselijk recht

14.1 Op ieder geschil dat tussen een Deelnemer aan een Internetveiling en Vastgoed Auctions ontstaat is het Nederlands recht van toepassing en in eerste aanleg zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.